BTL

DE BOND TEGEN LEENWOORDEN

Waarom BTL?
Woordenboek
Webschakels
Stuur ons netpost

Het BTL vertaalwoordenboek
De boekstaaf H


habijt (o.; -en) [<Latijn habitus (houding, uiterlijk, kleding)], 1 bedekleed, bedegewaad.

hadron (o.; -en) [van Grieks hadros (hevig, stevig)], 1 sterk deeltje.

handicap (m.; -s) [Engels, van hand-in-cap, benaming van een wedspel waarbij de spelers hun inleg in een hoed legden. Later volgde een betekenisuitbreiding naar het paardenrennen waarbij het favoriete paard een extra last moest dragen, een 'handicap'], 1 benaming voor een lichamelijk of geestelijk gebrek  »  miskwaam, miskwaamheid [Middelnederlands, van 'miskomen'; alles wat iemand 'miskomt' dus ramp, ongeluk maar ook: alle lichamelijke of geestelijke gebreken waaraan men lijdt; tegengestelde van 'bekwaam'.].

hard disk (m.; -s) [Engels], 1 vaste schijf, harde schijf.

hasj, hasjiesj (m.) [<Arabisch hashish], 1 bedwelmend genotmiddel uit de hars van de Indische hennep  »  hennephars.

haut-reliëf (o.; -s) [<Frans haut-relief], 1 hoogverheffing.

headhunter (m.; -s) [Engels], 1 breinkaper, breinwerver.

hectare (v.; -n) [Frans, in 1793 gevormd van Grieks hekaton (honderd) + are], 1 morgen (o.) [een oude vlaktemaat, bij benadering overeenkomend met de huidige hectare].

helikopter (m.; -s) [<Frans hélicoptère, gevormd van Grieks helix (gedraaid) + pteron (vleugel)], 1 wentelwiek, hefschroefvliegtuig.

helio- (voorvoegsel) [<Grieks hèlios (zon)], 1 (als eerste lid in zn. en daarvan afgeleide bn.) zon-, zonne-.

heliocentrisch (bn.) [gevormd van Grieks hèlios (zon) + centrum], 1 zonmiddelpuntig.

helium (o.; geen meervoud, stofnaam) [verlatijnst naar Grieks hèlios (zon), omdat het in de zon voorkomt], 1 bepaald edelgas  »  zonnegas.

helix (v.; helices) [<Latijn <Grieks helix (gedraaid)], 1 schroeflijn.

hemoglobine (v.), 1 bloedrood.

herbicide (o.) [gevormd van Latijn herba (gras, plant) + caedere (doden)], 1 onkruidvergif.

herbivoor (m.; herbivoren) [gevormd van Latijn herba (gras, plant) + vorare (vreten)], 1 planteneter.

heremiet (m.; -en) [<Latijn heremita <Grieks erèmitès, van erèmia (eenzame plek)], 1 eenzaat.

hermelijn (m.; -en) [<Latijn hermelinus, van een Germaans woord], 1 hermel [reeds bestaand, de voortzetting van het oorspronkelijke Germaanse woord].

heroïek (bn.), 1 heldhaftig.

heros (m.; heroën) [<Grieks hèroos], 1 halfgod.

heterogeen (bn.) [<Frans hétérogène, van Grieks heterogenès], 1 verscheidenslachtig.

heteroseksualiteit (v.) [<Duits heterosexual, gevormd uit Grieks hetero (anders) en Duits sexual (aangaande het seksleven)], 1 andermin. Zie ook aseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit, pedofilie, necrofilie.

heteroseksueel (bn.), 1 anderminnend.

heteroseksueel (zn.; heteroseksuelen), anderminnaars.

heterotherm (bn.) [van Grieks heteros (anders) en thermos (warmte)], 1 warmbloedig.

hibiscus (m.) [Latijn], 1 heemstroos.

histologie (v.) [gevormd van Grieks histos (weefsel) + -logia (verhandeling)], 1 weefselkunde.

histologisch (bn.), 1 weefselkundig.

historicus (m.; historici), [Latijn <Grieks historikos], 1 geschiedschrijver, geschiedkundige.

historie (v.; -s) [<Latijn historia <Grieks historia], 1 geschiedenis; 2 geschiedverhaal, geschiedschrijving.

historiograaf (m.; historiografen), 1 geschiedschrijver.

historiografie (v.) [gevormd van Latijn historiographus <Grieks historiographos], 1 geschiedschrijving.

historisch (bn.), [van Latijn historicus], 1 geschiedkundig.

holding (v.; -s), holding company (v.; -'s) [Engels], 1 houdster, houdstermaatschappij.

holocaust (m.; -en) [<Frans holocauste <Latijn holocaustum <Grieks holokauston, van holos (geheel) + een woord afgeleid van kaiein (in brand steken)], 1 brandoffer; 2 alverbranding.

hologram (o.; -men), 1 door 'laserfotografie' verkregen beeld  »  schichtbeeld [zie laser].

homeopathie (v.) [<Duits Homöopathie, gevormd van Grieks homoios (gelijkend, gelijkaardig) en pathos (ziekte, leed)], 1 geneeswijze die gebruik maakt van zeer sterke verdunningen van stoffen die het te genezen ziektebeeld veroorzaken  »  eenderheling, eenderheiling [van 'eender' (gelijksoortig) + he(i)len (genezen)].

homeopathisch (bn.), 1 eenderhe(i)lend, eenderheilzaam.

homepage (m.; -s) [<Engels home page], 1 thuisblad.

homoseksualiteit (v.) [<Duits homosexual, gevormd uit Grieks homo (gelijk) en Duits sexual (aangaande het seksleven)], 1 eendermin. Zie ook aseksualiteit heteroseksualiteit, biseksualiteit, pedofilie, necrofilie.

homoseksueel (bn.), 1 eenderminnend.

homoseksueel (zn.; homoseksuelen), eenderminnaar.

honorarium (o.; honoraria) [Latijn], 1 ereloon.

honoreren (overgankelijk ww.) [<Frans honorer], 1 erkennen, aanvaarden.

horizon (m., -nen) [Latijn <Grieks horizoon (letterlijk de begrenzende)], 1 einder, kim.

horizontaal (bn.), 1 kimrecht, einderlings, einder-; 2 waterpas.

horloge (o.; -s) [Frans (klok) <Latijn horologium <Grieks hoorologion, van hoora (tijd) + logos (getal)], 1 zakuurwerk, zakklok, polsklok.

hormoon (o.; hormonen) [<Engels hormone <Grieks hormoon (in beweging brengend)], 1 wekstof.

Horologium, zie het onderwerpblad sterrenkunde.

hostie (v.; -s) [<Latijn hostia], 1 wijbrood.

hotel (o.; -s) [<Oudfrans hostel (verblijf)], 1 hoverij [van het verouderde werkwoord hoven = een onderkomen verschaffen].

hovercraft (v.; -s) [Engels], 1 zweeftuig.

humanisme (o.) [van Latijn humanus (menselijk)], 1 menszin [van letterlijk vertalend 'mens' + het stromingen vormend achtervoegsel 'zin'].

humanistisch (bn.), 1 menszinnig.

human resource [Engels], 1 in samenstellingen vaak vertaalbaar met ‘personeel’ of ‘bediendschap’ (zie personeel): afdeling human resources  »  afdeling personeelszaken / bediendschapszaken; human resource management  »  personeelsbeheer, -beleid, bediendschapsbeheer, -beleid.

hyacint (v.; -en) [<Latijn hyacinthus], 1 bepaalde bloem  »  nageltros [een van de vele betekenissen van ‘nagelbloem’ is hyacint (zie ook anjer en sering), het achtervoegsel ‘-tros’ is voor deze bloem zeer toepasselijk].

Hydra, zie het onderwerpblad sterrenkunde.

hydrodynamica (v.) [gevormd van Grieks hudoor (water) + dynamica ], 1 waterstroomkunde, waterstromingsleer.

hydrostatica (v.) [gevormd van Grieks hudoor (water) + statica ], 1 waterweegkunde.

Hydrus, zie het onderwerpblad sterrenkunde.

hyena (v.; -'s) [<Frans hyaena <Grieks huaina (zeug, ook gebruikt voor de hyena)], 1 lachwolf, aaswolf [van de wolfachtigen zijn de hyena's de aaseters bij uitstek].

hyoscyamine (v.), 1 bepaald alkaloïde (bitterstof) uit de Hyoscyamus niger (bilzekruid)  »  bilzekruidbitter.

hyperbool (v.; hyperbolen) [<Grieks huperbolè (overdrijving)], 1 (taalkunde) overdrijving; 2 (wiskunde) naderboog (vergelijk asymptoot).

hyperlink (m.; -s) [Engels], 1 (computertaal) webschakel.

hyperon (o.; -en) 1 overdeeltje.

hypocycloïde (v.), 1 kromme lijn beschreven door een punt op de omtrek van een cirkel die aan de binnenkant van een cirkel rolt  »  inwentelwielkromme [zie ook cycloïde en epicycloïde].

Terug naar BTL Thuisblad Terug naar Inhoudsopgave