BTL

DE BOND TEGEN LEENWOORDEN

Waarom BTL?
Woordenboek
Webschakels
Stuur ons netpost

Het BTL vertaalwoordenboek
De boekstaaf G


galactose (v.) [Frans, van Grieks gala (melk)], 1 hersensuiker [de stof komt voor in de hersenen en werd daarom vroeger wel cerebrose genoemd].

galerie (v.; -s of -ën) [<Frans galerie <Italiaans galleria], 1 kunsthal.

gallium (o.), zie het onderwerpblad scheikunde.

garage (v.; -s) [Frans, uit het Frankisch], 1 wagenschuur.

gareel (o.; garelen) [<Frans goherel], 1 halsgordel, halsjuk, haam [het laatste woord is reeds bestaand; onzijdig, meervoud ‘hamen’].

garnizoen (o.; -en) [<Frans garnison, van garnir (voorzien, toerusten), van Oudnederlands warnjan], 1 hoede [Middelnederlands].

gate (m.; -s) [Engels], 1 poort, door (o.) [het laatste woord is het Middelnederlandse woord voor poort, vergelijk Hoogduits Tor].

gehandicapt (bn.), 1 miskwaamd [zie handicap].

gehandicapte (m. / v.; -n), 1 miskwaamde [zie handicap].

gekko (m.; -'s), 1 kwekhagedis.

Gemini, zie het onderwerpblad sterrenkunde.

gen (o.; -en) [verkort uit het oudere pangen, in 1898 door Hugo de Vries gevormd van Grieks pan (al) + genos (schepping)], 1 erfdrager.

genealogie (v.; -ën) [<Frans généalogie <Latijn genealogia <Grieks genealogia], 1 wetenschap van het stamboomonderzoek, van de ontwikkeling en verwantschap tussen geslachten  »  stamboomkunde, maagschapskunde [maagschap = familie]; 2 stamboom, geslachtslijst.

gendarmerie (v.) [<Frans gens d'armes (krijgsvolk, gewapend volk)], 1 rijkswacht.

genetica (v.) [gebaseerd op Griekse woorden als genesis (oorsprong) en genetès (verwekker)], 1 erfkunde, erfelijkheidsleer.

generatie (v.; -s) [<Latijn generatio], 1 groep die één trap in een afstammingslijn vormt, groep mensen die in hetzelfde tijdvak zijn geboren  »  averschap [van aver = nakomeling].

geneticus (m.; genetici), 1 erfkundige.

genetisch (bn.), 1 erfkundig, erfmatig.

genetische manipulatie (v.), 1 erfwending.

genitief (m.; genitieven) [<Latijn casus genitivus], 1 tweede naamval, bezitsnaamval.

genocide (v.) [gevormd van Grieks genos (geslacht) + Latijn caedere (doden)], 1 volkenmoord.

genoom (o.; genomen) [gevormd van gen + chromosoom], 1 erfdom (o.) [gevormd met het verzamelnamenvormende achtervoegsel -dom, dus 'het geheel dat men erft'].

gentiaan (v.; gentianen) [<Latijn herba gentiana], 1 kruiswortel, maldegeer [het eerste is een verouderde benaming].

geocentrisch (bn.) [gevormd van Grieks (aarde) + centrum], 1 aardmiddelpuntig.

geodesie (v.) [<Grieks geoodaisia], 1 (theoretisch) aardmeetkunde, landmeetkunde; (toegepast) aardmeetkunst, landmeetkunst.

geograaf (m.; geografen), 1 aardrijkskundige.

geografie (v.) [<Frans géographie <Latijn geographia, van Grieks geoographein (de aarde beschrijven)], 1 aardrijkskunde.

geografisch (bn.), 1 aardrijkskundig.

geologie (v.) [<Frans géologie <Italiaans geologia, gevormd van Grieks (aarde) + -logia (verhandeling)], 1 aardkunde.

geologisch (bn.), 1 aardkundig.

geoloog (m.; geologen), 1 aardkundige.

geometrie (v.) [van Grieks ge (aarde) + metria (meten)], 1 meetkunde.

geoniem (o.; -en) [gevormd van Grieks (aarde) + numos (naam)], 1 woord dat genoemd is naar een plaatsnaam  »  oordwoord.

geostationair (bn.), 1 aardvast, aardvolgend.

geothermisch (bn.), 1 aardwarmte-.

geranium (v.; -s) [Latijn (letterlijk ooievaarsbek)], 1 uiverbek [uiver = ooievaar; ooievaarsbek en reigerbek duiden al andere planten aan].

gerbil (m.; -s) [<Frans gerbille], 1 woestijnrat.

gerenommeerd (bn.) [van Frans renommer], 1 vermaard, luimachtig [het laatste woord is Oudnederlands liumhaftig, zie ook reputatie].

germanium (o.), zie het onderwerpblad scheikunde.

giraf (v.; -s of -fen) [<Frans giraffe <Italiaans giraffa <Arabisch zarafa], 1 reikhals.

glazuren (overgankelijk werkwoord), 1 verglazen.

glazuur (o.) [<Frans glaçure, van glacer], 1 verglaassel.

glucose (v.) [gevormd van Grieks gleukos (most), beïnvloed door glukus (zoet)], 1 druivesuiker.

glycerine (v.) [gevormd van Grieks glukeros (zoet)], zie glycerol.

glycerol (v.) [gevormd van Grieks glukeros (zoet)], 1 oliezoet.

glycogeen (o.) [gevormd van Grieks glukus (zoet) + -geen], 1 spiersuiker.

gordijn (o. & v.; -en) [<Oudfrans curtine], 1 voorhang.

grafiek (v.; -en) [van het Grieks graphike techne (de kunst van het tekenen/schrijven)], 1 lijnbeeld.

grafiet (o.) [Duits Graphit, van Grieks graphein (schrijven)], 1 stofnaam  »  potlood (o.).

grafisch (bn.), 1 tekenbeeldig.

granaat (v.; granaten) [<Latijn pomum granatum (granaatappel, bepaalde appel)], 1 springappel [van ‘springen’ = ontploffen].

granaatappel (m.) [zie granaat], 1 korrelappel.

grapefruit (m.; -s) [<Engels grape-fuit], 1 pompelmoes, sleeuwappel [‘sleeuw’ = zuur, wrang].

grens (v.; grenzen) [uit een Slavische taal], 1 mark (v.; -en) [verouderd woord voor ‘grens’ of ‘grensstreek’, zie ook limiet].

Grus, zie het onderwerpblad sterrenkunde.

guano (m.) [Spaans <Quechua], 1 bepaalde meststof uit vogelpoep  »  smaltmest [van ‘smalt’, een gewestelijk woord voor ‘vogelpoep’].

guerilla (m.; -s) [Langs Engels of Frans uit het Spaans guerrilla, verkleinwoord van guerra (oorlog), uit het Germaans], 1 guerillaoorlog  »  kleinkrijg; 2 guerillastrijder  »  kleinkrijger [letterlijke vertalingen].

gutturaal (v.; gutturalen), 1 keelklank.

gynaecologie (v.) [gevormd van Grieks gunè (vrouw) + -logia (verhandeling)], 1 vrouwenziektenkunde.

gynaecologisch (bn.), 1 vrouwenziektenkundig.

gynaecoloog (m.; gynaecologen), 1 vrouwenarts.

gyroscoop (m.; gyroscopen) [van Grieks guros (rond) + skopein (kijken)], 1 schijftol.

Terug naar BTL Thuisblad Terug naar Inhoudsopgave